Có 1 kết quả:

tự đương

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Dám nhận lĩnh công việc không phải của mình. Truyện Trê Cóc : » Nha môn sao dám tự đương làm vầy «.

Một số bài thơ có sử dụng