Có 1 kết quả:

tự cấp

1/1

tự cấp

giản thể

Từ điển phổ thông

tự cấp