Có 1 kết quả:

tự vệ

1/1

tự vệ

phồn thể

Từ điển phổ thông

tự vệ

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Mình giữ gìn lấy cho mình.