Có 1 kết quả:

tự giác

1/1

tự giác

giản thể

Từ điển phổ thông

1. tự giác
2. tự cảm thấy