Có 1 kết quả:

tự khiêm

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Hạ mình thấp xuống. Nhún mình.