Có 1 kết quả:

tự phụ

1/1

tự phụ

giản thể

Từ điển phổ thông

1. tự phụ
2. tự mình phụ trách công việc, tự lo