Có 1 kết quả:

tự lượng

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Do chính mình, mình biết sức mình.

Một số bài thơ có sử dụng