Có 1 kết quả:

tự nguyện

1/1

tự nguyện

phồn thể

Từ điển phổ thông

tự nguyện