Có 1 kết quả:

tự thú

1/1

tự thú

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

tự thú, tự nhận tội