Có 1 kết quả:

cao đình

1/1

Từ điển trích dẫn

1. § Cũng viết là 皋亭.