Có 1 kết quả:

chí đại

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Rất to lớn, cực đại. ◇Hán Thư 漢書: “Thiên hạ chí đại, vạn sự chí chúng” 天下至大, 萬事至眾 (Đỗ Chu truyện 杜周傳).

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Rất to lớn. Hát nói của NCT: » Khí hạo nhiên chí đại chí cương «.

Một số bài thơ có sử dụng