Có 1 kết quả:

chí thiểu

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Ít nhất. ◇Hồng Lâu Mộng 紅樓夢: “Na thị ngũ lượng đích đĩnh tử giáp liễu bán biên, giá nhất khối chí thiểu hoàn hữu nhị lưỡng ni” 那是五兩的錠子夾了半邊, 這一塊至少還有二兩呢 (Đệ ngũ thập nhất hồi) Đó là một thỏi năm lạng, đã cắt đi một nửa rồi, cục này ít nhất cũng phải hai lạng đấy.
2. Rất ít, cực thiểu.

Một số bài thơ có sử dụng