Có 1 kết quả:

chí thánh

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Bậc có tài đức cao hơn hết.
2. Tiếng tôn xưng “Khổng Tử” 孔子. Minh Thế Tông (1530) tôn xưng Khổng Tử là “Chí Thánh Tiên Sư” 至聖先師.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Bậc có tài đức cao hơn hết. Chẳng hạn niên hiệu Thuận trị đời Thanh, vua phụng hiệu cho Khổng Tử là Chí thánh tiên sư.