Có 1 kết quả:

trí lực

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Hết sức. Cũng như: Tận lực.

Một số bài thơ có sử dụng