Có 1 kết quả:

trí tri

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Đạt tới cái cùng cực của sự biết.