Có 1 kết quả:

cữu pháo

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Súng cối ( mortar ).