Có 1 kết quả:

cữu mẫu

1/1

Từ điển trích dẫn

1. (1) Mợ. (2) Bác gái (ngoại). § Cũng gọi là “cữu ma” 舅媽.