Có 1 kết quả:

cữu sanh

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Cậu và cháu.
2. Ông gia và con rể.

Một số bài thơ có sử dụng