Có 1 kết quả:

cử chủ

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Người thi đậu — Người được lựa chọn, hoặc tiến dẫn ra làm quan.