Có 1 kết quả:

cử nhân

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Đề cử, tuyển bạt nhân tài.
2. Đời Hán, không có khảo thí, người được tiến cử ra làm quan gọi là “cử nhân” 舉人. Đời Đường, Tống người ứng thí tiến sĩ gọi là “cử nhân”. Đến đời Minh, Thanh, người dự khoa “hương thí” 鄉試 gọi là “cử nhân”.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Người được lựa chọn, tiến dẫn ra làm quan — Danh vị của người thi đậu kì thi Hương thời xưa — Danh vị của người tốt nghiệp bậc Đại học ngày nay.