Có 1 kết quả:

cử binh

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Tiến quân, phát binh.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Đem quân đi đánh.