Có 1 kết quả:

cử đao

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Giơ con dao lên, như muốn chém — Một lối chào của quân sĩ thời xưa, giơ gươm dao lên trước mặt mà chào.