Có 1 kết quả:

cử hặc

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Nêu ra tội trạng mà đàn hặc.

Một số bài thơ có sử dụng