Có 1 kết quả:

cử sĩ

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Người học trò được tiến dẫn làm quan.