Có 1 kết quả:

cử hoả

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Nhóm lửa nấu ăn. ◇Trang Tử 莊子: “Tam nhật bất cử hỏa, thập niên bất chế y” 三日不舉火, 十年不製衣 (Nhượng vương 讓王).
2. Làm ăn sinh sống. ◇Phạm Trọng Yêm 范仲淹: “Dĩ chí tứ phương hiền sĩ, lại công cử hỏa giả, bất khả thắng số” 以至四方賢士, 賴公舉火者, 不可勝數 (Đậu gián nghị lục 竇諫議錄).
3. Đốt lửa. ◇Sử Kí 史記: “Thái San thượng cử hỏa, hạ tất ứng chi” 泰山上舉火, 下悉應之 (Hiếu Vũ bổn kỉ 孝武本紀).
4. Nổi binh. ◇Văn Trưng Minh 文徵明: “Thả tặc cử hỏa hướng nội, thị hữu ứng dã” 且賊舉火向內, 恃有應也 (Nam Kinh Thái Thường tự Khanh Gia hòa Lữ Công hành trạng 南京太常寺卿嘉禾呂公行狀).

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Nhóm lửa nấu ăn — Thắp đèn.

Một số bài thơ có sử dụng