Có 1 kết quả:

cử nam

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Đẻ con trai. ( Cử nữ: Đẻ con gái ).