Có 1 kết quả:

cử bộ

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Cất bước mà đi. Hát nói của Nguyễn Công Trứ có câu: » Đường mây rộng thênh thênh cử bộ «.