Có 1 kết quả:

cử đỉnh bạt sơn

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Nhấc vạc nhổ núi. Hình dung sức mạnh phi thường. ◇Vô danh thị 無名氏: “Thân hoài cử đỉnh bạt san lực, Độc chiếm Đông Ngô sổ bách thành” 身懷舉鼎拔山力, 獨占東吳數百城 (Ý cẩm hoàn hương 衣錦還鄉, Đệ nhất chiết).