Có 1 kết quả:

cựu lệ

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Lệ cũ.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Lề lối cũ. Phép tắc có từ trước.

Một số bài thơ có sử dụng