Có 1 kết quả:

cựu đại lục

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Chỉ những đại lục có từ trước khi khám phá ra Mĩ châu, tức là các châu “Âu” 歐, “Á” 亞, “Phi” 非. § Cũng nói là “cựu thế giới” 舊世界.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Những vùng đất liền có từ trước, chỉ các châu Á, Phi, Úc, để phân biệt với châu Mĩ là Tân đại lục.