Có 1 kết quả:

cựu hiềm

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Mối thù ghét cũ.