Có 1 kết quả:

cựu pháp

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Luật lệ phép tắc cũ.

Một số bài thơ có sử dụng