Có 1 kết quả:

cựu ước toàn thư

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Kinh điển của đạo Do Thái trước đời Gia Tô xuất sinh (tiếng Pháp: Ancien Testament). § Gọi tắt là “cựu ước” 舊約.