Có 1 kết quả:

xá hạ

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Nhà tôi. Tiếng dùng để chỉ căn nhà mình ở, khi nói với người khác.

Một số bài thơ có sử dụng