Có 1 kết quả:

xá lợi

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Phiên âm tiếng Phạn, chỉ tro tàn của người chết sau khi đã hoả táng — Tiếng nhà Phật, chỉ di cốt của đức Phật.