Có 1 kết quả:

xá muội

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Em gái tôi. Tiếng chỉ em gái mình, khi nói với người khác.