Có 1 kết quả:

xả đắc

1/1

xả đắc

giản thể

Từ điển phổ thông

không tiếc