Có 1 kết quả:

xả thân

1/1

xả thân

giản thể

Từ điển phổ thông

không tiếc thân mình, bất kể sống chết