Có 1 kết quả:

xuyễn thác

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Ngỗn ngang rối loạn.