Có 1 kết quả:

vũ công

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Thợ múa. Người sống bằng nghề múa.