Có 1 kết quả:

chu sư

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Lính đi thuyền, tức Hải quân, Thuỷ binh.

Một số bài thơ có sử dụng