Có 1 kết quả:

san bản

1/1

san bản

phồn thể

Từ điển phổ thông

cái thuyền con