Có 1 kết quả:

san bản

1/1

san bản

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

cái thuyền con

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Chiếc thuyền nhỏ — Loại tàu nhỏ của Hải quân, tuần tiểu chiến đấu trong sông ngòi. Nay ta gọi là Giang đính.