Có 1 kết quả:

hàng tuyến

1/1

hàng tuyến

phồn thể

Từ điển phổ thông

(giao thông) đường biển, đường thuỷ