Có 1 kết quả:

hàng thuyền

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Thuyền chở đồ đạc, phẩmvật từ nơi này tới nơi khác.