Có 1 kết quả:

dật thủ

1/1

dật thủ

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

đầu thuyền