Có 1 kết quả:

hạm trưởng

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Vị sĩ quan hải quân chỉ huy một tầu chiến.