Có 1 kết quả:

hạm đội

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Một đoàn tầu chiến. Con số nhiều ít là do cách tổ chức Hải quân của từng quốc gia.