Có 1 kết quả:

lương thiện

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tốt đẹp.