Có 1 kết quả:

lương hảo

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tốt đẹp. Tốt lành.